Globalni plan 2015-2019.

GLOBALNI PLAN UIR ZAGREBA 2015-2019.

VIZIJA

Brojna Udruga koja će pomagati članovima učinkovito integriranje u život, nastojeći zadovoljiti što veći broj njihovih potreba što je kvalitetnije moguće.

MISIJE

Jedna od misija Udruge invalida rada Zagreba jest promicanje i zaštita prava osoba s invaliditetom, te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno uključivanje u sve segmente društvenog života kroz izgradnju društvene svijesti o ravnopravnosti i jednakosti svih građana, ali i o potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom, kao i neposredan rad s invalidima rada.

Druga misija Udruge također je apeliranje na nadležne institucije i organe vezano za pronalazak i realizaciju zakonodavnih rješenja po pitanju integracije osoba s invaliditetom u svakodnevni život, kao i po pitanju senzibilizacije javnosti spram poteškoća s kojima se osobe s invaliditetom susreću na svakodnevnoj bazi.

Treća, ali nimalo manje važna misija Udruge je organizacija raznovrsnih i brojnih aktivnosti kojima će se članovima omogućiti kvalitetnije i organizirano provođenje slobodnog vremena, a čime će se poboljšati kvaliteta života ne samo članova Udruge, već i njihovih obitelji i prijatelja.

CILJEVI


OPĆI

Učiniti Udrugu učinkovitijom za članove

POSEBNI

  • Pojačati utjecaj Udruge na donošenje propisa bitnih za život članova
  • Omogućiti korištenje usluga Udruge većem broju članova
  • Prilagoditi usluge Udruge potrebama i željama članovima bolje
  • Nastaviti već započete aktivnosti Kluba invalida rada
  • Osigurati članovima i široj javnosti bolju informiranost o aktivnostima, radu i djelovanju Udruge

NAČINI OSTVARENJA


OPĆI CILJ

Udruga će u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Gradom Zagrebom, Zagrebačkom županijom te drugim nadležnim institucijama i organima, kao i samostalno, djelovati na predlaganju propisa te sudjelovati u javnim raspravama bitnih za život članova, ali i ostalih osoba s invaliditetom te za funkcioniranje Udruge.

Nastavit ćemo provođenjem aktivnosti za ostvarenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.).

Orijentiranost na pojedinca i njegove potrebe uz načelo nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava polazni je strateški pristup u rješavanju problema siromaštva i socijalne isključenosti.

Nastavit ćemo većinu aktivnosti koje smo ostvarivali u Klubu Udruge vodeći računa o raspoloživom stručnom osoblju i prostoru, kao i financijskim mogućnostima.

Za aktivnosti koje se odvijaju u većim grupama nastojati i dalje tražiti prikladan prostor.

POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj sustavnog pristupa korisničkim skupinama unapređivanjem normativnog okvira i povećanjem djelotvornosti pružatelja usluga.    

Udruga će, u skladu sa svojim nadležnostima, organizirati i sudjelovati u aktivnostima koje provode SOIH i HSUIR, surađivati s ostalim udrugama i institucijama, te izvršavati svoje obveze po usvojenim dokumentima te zakonima i propisima i pravodobno izvještavati članstvo, javnost i nadležne institucije i organe o poduzetim aktivnostima.

2. Udruga planira stručno i kadrovski se osposobiti za sastavljanje natječajnih materijala kojima bi se putem natječaja u RH i EU osigurala sredstva za djelovanje Udruge.

Za ostvarenje ovoga cilja trebamo organizirati Stručnu službu tako da se odredi osoba koja će voditi poslove izrade materijala za natječaje u RH i Europi. Ako treba, zaposlit ćemo jednu osobu koja će za to biti zadužena. Sredstva koja bi se dobila natječajem omogućila bi isplatu plaće novo zaposlenoj osobi.

3. Omogućavanje članovima Udruge pravedniji pristup korištenju usluga Udruge.

Značajke ostvarenja ovog cilja: pravednost sustava u smislu jednakog pristupa uslugama, transparentnost u financiranju usluga i omogućavanje praćenja korištenja usluga.

Ovaj cilj i dalje ćemo ostvarivati na način da ćemo davati prioritet onim članovima koji određeno vremensko razdoblje nisu mogli koristiti određene usluge.

4. Poboljšati komunikaciju s članovima na način da informacije budu češće i dvosmjerne.

To ćemo učiniti, osim već postojećih načina, slanjem SMS poruka i telefoniranjem. Nastavit ćemo s redovitim objavljivanjem novosti na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Udruge, profilu i stranici Udruge na društvenoj mreži Facebook te putem mailing liste i biltena, a članovima koji ne mogu komunicirati putem Interneta, u početku ćemo nastojati barem jednom mjesečno poslati SMS poruke.

Mišljenja, stavove i prijedloge članova prikupljali bismo anketnim upitnikom preko Interneta, odnosno telefoniranjem. Za taj posao trebamo educirati zaposlenike Stručne službe.

5. Proširiti bazu članskih podataka radi statističke obrade i politike Udruge prema pojedinim kategorijama članova.

6. Usluge mobilnog tima učiniti poznatijima, prepoznatljivijima i poželjnijima kako bi povećali broj korisnika te ojačati sastav mobilnog tima dodatnim stručnjacima.

Pronaći načine kako doznati za članove kojima je potrebna pomoć Mobilnog tima. Zatražiti pomoć članova preko oglasne ploče i mrežne stranice Udruge da nam jave podatke o članovima kojima je potrebna pomoć.

7. Pokrenuti inicijativu za organiziranje dnevnog boravka članova Udruge.

Pronaći partnere koji bi članovima Udruge pripremili dnevne obroke i omogućili konzumiranje hrane ili dostavu u kuću. Za početak to bi mogli biti domovi za starije osobe.

8. Razvijanje volonterstva.

Nastavit će se s angažiranjem volontera kao voditelja pojedinih klupskih aktivnosti te ujedno na taj način i promicanjem volonterstva.

9. Ljudski resursi.

Zadržat će se postojeći zaposleni djelatnici te će se nastojati na redovitoj bazi zapošljavati dodatne osobe u okviru programa Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje će pomagati u realizaciji programskih aktivnosti.

10. Imovina.

Vodit će se kontinuirana briga vezana za zadržavanje i održavanje postojećeg stanja sve pokretne i nepokretne imovine UIR Zagreba, kao i nastojati unaprijediti i poboljšati rad zamjenom dotrajalog inventara odnosno nabavkom novog prema potrebama.

11. Redovne djelatnosti.

Nastavit će se realizacija dosadašnjih programa i projekata te osmišljavanje i realizacija novih, kao i uredno podmirivanje režijskih i sličnih neizbježnih troškova.

Ovaj Program financirat će se sredstvima iz članarina, sredstvima ostvarenim na natječajima u Republici Hrvatskoj i Europi, kao i drugim raspoloživim sredstvima. Naravno, mjere navedene u Programu provedbe planirane su prema trenutačno raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima te prostornim kapacitetima. To podrazumijeva da ćemo Program provedbe nužno prilagođavati eventualnim promijenjenim okolnostima što će se činiti na osnovu analiza godišnjih izvješća.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok