Statut 2015.

Indeks Članka

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Udruge invalida rada Zagreba na sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine u Zagrebu donijela je

S T A T U T

UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi postižu, javnost rada, članstvo, prava, obveze, rješavanje sporova i sukoba interesa te odgovornost članova, ustrojstvo, upravljanje, imovina, prestanak postojanja, kao i ostala pitanja važna za rad Udruge invalida rada Zagreba.

Članak 2.

Udruga invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga), oblik je slobodnog i dobrovoljnog udruživanja invalida rada u jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa te organiziranja u skladu s odredbama ovog Statuta na ostvarivanju tih ciljeva i interesa.

U Udruzi nije dopuštena diskriminacija glede rase, boje kože, spola, invaliditeta, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili neke druge slične okolnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i drugim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA.

Skraćeni naziv Udruge glasi: UIR Zagreba.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZAGREB'S ASSOCIATION OF DISABLED WORKERS.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZADW.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak koji utvrđuje Skupština Udruge.

Znak Udruge je međunarodni znak osoba s invaliditetom (osoba u invalidskim kolicima).

Osnovna boja znaka je plava.

Članak 6.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi Udruge donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga je neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom

svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i

komercijalnih organizacija.

Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.

Članak 8.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 2,5 cm, na kojem je uz rub otisnut naziv i mjesto sjedišta: "Udruga invalida rada Zagreba – Zagreb", a u sredini kruga otisnut je znak Udruge.

Članak 9.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova i javnosti o radu Udruge.

Udruga obavještava članove i javnost o svom radu putem glasila i sredstava javnog priopćavanja, Glasila invalida rada, mrežnih stranica Udruge, oglasne ploče, dostavom pisanih materijala, usmenim informacijama na skupovima Udruge i na sjednicama tijela Udruge te na drugi prikladan i dopušten način.

Sjednice tijela Udruge su javne i njima mogu nazočiti članovi Udruge, a i druge fizičke osobe temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o pojedinom članu Udruge, radi zaštite osobne i poslovne tajne te u drugim slučajevima temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Članak 11.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

Udruga može surađivati, udruživati se ili učlaniti u iste ili srodne asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu, a koje djeluju u korist invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Članak 12.

Udruga može osnivati odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike (npr. klub, podružnice, ogranke, sekcije i slično).

Odluku o osnivanju odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor.

Odlukom Upravnog odbora utvrđuju se zadaci i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika koji se osniva te osoba odnosno tijelo koje će upravljati radom tog ustrojstvenog oblika.

Ustrojstveni oblici Udruge ne mogu imati svojstvo pravne osobe.

 


II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Članak 13.

Udruga je osnovana s ciljem da aktivno sudjeluje u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom i doprinosi zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, radi stvaranja sustava u kojem će te osobe, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe te poštuje njihovo dostojanstvo, te radi poticanja društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima.

U okviru ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga je osnovana i s ciljem poboljšanja kvalitete života, pružanja pomoći i potrebite skrbi starijim i nemoćnim invalidima rada i drugim osobama s invaliditetom.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području socijalne djelatnosti, ljudskih prava, zaštite zdravlja, međunarodne suradnje, demokratske političke kulture te kulture i umjetnosti.

Članak 14.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članku 13. Ovog Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, drugih oštećenja i zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa koji se izravno ili neizravno odnose na invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava;
 • prikuplja i širi informacije o životnim prilikama invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču brigu i skrb o starijim i nemoćnim invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču projekte u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite;
 • organizira i provodi aktivnosti na planiranju i pružanju socijalnih usluga sukladno zakonu;
 • organizira, potiče i promiče volontiranje i njegove vrijednosti kao temelj civilnog društva i sredstvo rješavanja problema i zadovoljavanja potreba invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom pridonoseći jačanju individualne i društvene svijesti i solidarnosti;
 • potiče akcije i surađuje s lokalnim, gradskim, županijskim i državnim tijelima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i personalno nadležni za rješavanje problematike invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, a u cilju zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
 • pruža potporu u provođenju znanstvenih istraživanja od interesa za Udrugu i osobe s invaliditetom kao i izdavačke djelatnosti kojom se želi unaprijediti kvaliteta života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta članova;
 • formira sportske i radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;
 • organizira druženja, izlete, stručne, edukativne, sportske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • promidžbene djelatnosti;
 • prodaja svojih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini;
 • izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti.

 

III ČLANOVI UDRUGE

Članak 15.

Članstvo fizičkih i pravnih osoba u Udruzi može biti:

 • redovno,
 • podupiruće i
 • počasno.

Redovni član Udruge može biti fizička osoba:

 • koja ostvaruje jedno od prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja po osnovi invalidnosti, neposredne opasnosti od invalidnosti, tjelesnog oštećenja, osobne invalidnine ili tuđe njege i pomoći i
 • s umanjenom radnom sposobnošću nastalom kao posljedica ozljede, bolesti ili tjelesnog oštećenja (ostale osobe s invaliditetom).

Podupirući član Udruge može biti osoba koja svojim radom, znanjem, stručnošću i sposobnostima može i želi pridonijeti unapređivanju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ili pružiti drugi oblik pomoći članovima i Udruzi, kao i pravna osoba koja djeluje na ostvarivanju ciljeva Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti te maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge i mogu sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Punoljetne osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti, u granicama svoje poslovne sposobnosti, imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Maloljetne osobe koje su stekle poslovnu sposobnost prije punoljetnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Počasni član Udruge može postati osoba koja je svojim djelovanjem dala osobiti doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Članak 16.

Udruga može imati počasnog predsjednika.

Počasni predsjednik može postati državljanin Republike Hrvatske koji je svojim djelovanjem dao osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Fizička osoba počasni član i počasni predsjednik mogu sudjelovati u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Članu Udruge izdaje se članska knjižica.

Udruga je dužna, na prikladan način, voditi Registar članova koji obvezno sadrži ime i prezime, odnosno naziv člana, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, broj članske knjižice, kategoriju članstva, datum pristupanja Udruzi i datum prestanka članstva u Udruzi.

Članak 18.

Status redovnog člana u Udruzi stječe se temeljem:

 • ispunjenja uvjeta iz članka 15. stavak 2. ovog Statuta,
 • usmene izjave i
 • uplaćene članarine.

Status podupirućeg člana u Udruzi stječe se temeljem:

 • usmene izjave i
 • uplaćene članarine.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Udruge donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Članak 19.

Član Udruge ima pravo:

 • posredno i neposredno sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge;
 • djelovati na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana;
 • predlagati, birati i biti biran u tijela Udruge;
 • biti obaviješten o radu Udruge i aktivnostima koje Udruga organizira;
 • koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi.

Članak 20.

Član Udruge obvezan i odgovoran je:

 • djelovati u skladu s ciljevima Udruge;
 • štititi i promicati ugled Udruge;
 • sudjelovati u akcijama i u radu tijela i ustrojstvenih oblika Udruge čiji je član;
 • plaćati članarinu;
 • poštivati Statut, Etički kodeks i druge akte Udruge.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 • smrću ili prestankom postojanja člana;
 • izjavom člana Udruge o istupanju iz članstva;
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja godišnje članarine najmanje za dvije prethodne godine;
 • isključenjem iz članstva.

Temeljem pisanog zahtjeva za ponovnim prijemom u članstvo osobe koja je isključena iz Udruge, odluku donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti, a Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 22.

Ako prekrši odredbe Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih općih akata Udruge, odnosno postupa suprotno odlukama tijela Udruge ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njezinim članovima, član Udruge može biti pisano opomenut ili isključen iz članstva.

Na odluku Suda časti o opomeni ili isključenju može se uložiti žalba u roku 15 dana od dostave odluke.

Pisana žalba se podnosi Upravnom odboru putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Do donošenja konačne odluke član ne može sudjelovati u radu tijela Udruge.

Članak 23.

Danom prestanka članstva prestaju sva prava i dužnosti u Udruzi.


 

IV TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor;
 3. Predsjednik;
 4. Nadzorni odbor;
 5. Sud časti.

Mandat članova izabranih u neko od tijela Udruge traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Skupštine može biti izabran za člana samo još jednog tijela Udruge.

Predsjednik Udruge, član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora te Suda časti može biti samo poslovno sposobna punoljetna osoba.

Osobe izabrane u tijela Udruge moraju se nedvosmisleno izjasniti da li prihvaćaju izbor, a u protivnom se postupak izbora ponavlja, u kom slučaju se te osobe više ne mogu predlagati za kandidate.

Prilikom izbora, u kolektivna tijela Udruge treba se nastojati osigurati ravnomjerna zastupljenost oba spola.

Članak 25.

Osobi izabranoj u neko od tijela Udruge mandat može prestati i prije određenog roka u slučaju:

 • smrti,
 • ostavke,
 • isključenja, ili
 • opoziva.

Osoba izabrana u neko od tijela Udruge može biti opozvana ukoliko zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom, drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Postupak za opoziv Predsjednika, odnosno člana nekog tijela Udruge pokreće i vodi Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika i pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova drugih tijela može podnijeti Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo odnosnu osobu, donosi odluku o opozivu.

Novo izabranom Predsjedniku, odnosno članu tijela, mandat traje do isteka mandata ostalih članova tog tijela.

Razlog opoziva može biti i prestanak članstva u Udruzi.

Članak 26.

U radu tijela Udruge primjenjuju se principi:

 • odgovornosti,
 • moralnosti,
 • javnosti rada,
 • demokratskog zastupanja, očitovanja volje i ravnopravnosti svih predstavnika u kolektivnim tijelima Udruge.

1. Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupština ima od 35 do 45 članova. Broj članova u pojedinom sazivu Skupštine utvrđuje Skupština na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici na prijedlog Upravnog odbora.

Svaki član Skupštine ima jednako pravo glasa u Skupštini.

Članak 28.

Kandidate za članove Skupštine predlaže Upravni odbor na temelju prijedloga članova Udruge.

Prilikom predlaganja članova u Skupštinu Upravni odbor treba svojim prijedlogom (listom) kandidata za članove Skupštine nastojati osigurati ravnomjernu regionalnu i ustrojstvenu zastupljenost članova Udruge u Skupštini.

Upravni odbor dužan je postupak isticanja i utvrđivanja kandidata za sastav nove Skupštine pokrenuti najkasnije 60 dana prije isteka mandata sadašnje Skupštine.

Članak 29.

Kandidati za članove Skupštine koje predloži Upravni odbor sastaju se na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine.

Skupština glasa o prijedlogu Upravnog odbora za sastav Skupštine na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici.

Predloženi kandidati za članove Skupštine izabrani na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine postaju članovi Skupštine u tom izbornom razdoblju.

Ako se prije isteka mandata, iz bilo kojeg razloga, broj članova Skupštine smanji ispod 2/3 (dvije trećine) utvrđenog broja članova, Upravni odbor će predložiti Skupštini nove kandidate za članove Skupštine do isteka mandata te Skupštine. O ovom prijedlogu Upravnog odbora Skupština glasuje na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Članak 30.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku djelovanja Udruge;
 • utvrđuje programske zadatke i aktivnosti za mandatno razdoblje;
 • donosi Statut Udruge te njegove izmjene ili dopune;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Etički kodeks;
 • bira i opoziva Predsjednika i dopredsjednika;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenika Nadzornog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenika Suda časti;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu te financijsko izvješće i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga te o razdruživanju iz istih;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora, a u slučaju spriječenosti Predsjednika to čini dopredsjednik, a u slučaju spriječenosti i dopredsjednika onda najstariji član Upravnog odbora.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine te pisane materijale.

Sjednica Skupštine saziva se, u pravilu, najmanje 15 dana prije njezinog održavanja, a kad je na Dnevnom redu donošenje Statuta te njegove izmjene ili dopune najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 32.

Upravni odbor dužan je donijeti odluku o sazivanju sjednice Skupštine na zahtjev Nadzornog odbora, odnosno ako to, pisanim putem uz navođenje svrhe i razloga sazivanja Skupštine, zatraži najmanje 50 članova Udruge sa potpisima članova i brojevima članskih knjižica.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne sazove sjednica Skupštine u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati sami predlagači pri čemu su dužni predložiti dnevni red Skupštine.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 34.

Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora kojeg Predsjednik ovlasti.

Izbornom skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuju ga zapisničar, dva supotpisnika i predsjedatelj Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Ukoliko odaziv članova Skupštine nije natpolovičan, početak rada Skupštine odgađa se za 15 (petnaest) minuta i tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno više od 30 % članova.

Predsjednik je ujedno i predsjednik Skupštine.

Članak 35.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine koji su prisutni na sjednici.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Skupština odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine o donošenju Statuta te njegovim izmjenama ili dopunama, o statusnim promjenama i o prestanku Udruge.

Skupština odluke donosi u pravilu javnim izjašnjavanjem, ali može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njezinog djelokruga članovi izjašnjavaju tajno.

2. Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova. Član Upravnog odbora može biti samo redovni član Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Upravnog odbora po položaju, a 5 članova Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine, na prijedlog Predsjednika.

Predsjednik je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
 • odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezin rad;
 • donosi opće akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština;
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog godišnjih financijskih izvješća i podnosi ih na usvajanje Skupštini;
 • donosi prijedlog plana i programa rada te financijskog plana;
 • odlučuje o stjecanju i uporabi imovine i upravlja imovinom Udruge;
 • prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje izvješća o svom radu, kao i druge materijale pripremljene za sjednicu Skupštine;
 • odlučuje o obavljanju stručnih poslova za Udrugu i o organizaciji Stručne službe Udruge;
 • donosi posebni akt kojim se reguliraju prava i obveze zaposlenih radnika;
 • odlučuje o naknadama za povremeni rad po ugovoru te nagradama za rad u tijelima Udruge;
 • odlučuje o prigovorima na odluku Predsjednika o suspenziji radnika sa dužnosti i drugim odlukama o pravima radnika iz radnog odnosa;
 • odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge sa domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o žalbama na odluke Suda časti;
 • donosi odluku o osnivanju, zadacima i sastavu svojih stalnih i povremenih tijela;
 • bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;
 • odlučuje o pripremi i organizaciji radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom, o izradi analiza i stručnih informacija o pitanjima važnim za kvalitetu življenja osoba s invaliditetom;
 • odlučuje o dodjeli priznanja članovima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje su zaslužne za postignuća Udruge i za promicanje skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge;
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima te iznosi državnim organima stavove i
 • prijedloge Udruge za učinkovitiju promjenu i provedbu zakonodavstva na ovim područjima;
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge te obavlja i druge poslove koji se odnose na djelovanje Udruge.

Za svoj je rad Upravni odbor odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad Skupštini i Predsjedniku.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora do isteka mandata tog Upravnog odbora. Ovaj prijedlog Skupština razmatra na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Članak 37.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje.

O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom, telefaxom, e-poštom ili na drugi prikladan način. O takvom glasovanju sastavlja se poseban zapisnik i podnosi se na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno od stavka 3. ovog članka, Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o donošenju općih akata iz svoje nadležnosti te o davanju odobrenja Predsjedniku za raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Udruge te o zaključenju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kuna.

3. Predsjednik

Članak 38.

Udruga ima Predsjednika.

Predsjednika bira i opoziva Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Prijedlog kandidata za izbor Predsjednika daje Upravni odbor ili najmanje 15 članova Skupštine.

Mandat Predsjednika traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana na ovu dužnost.

Članak 39.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i koordinira pripremu sjednica Skupštine;
 • brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te brine o provedbi utvrđenih ciljeva Udruge;
 • podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća te prijedloga plana i programa rada;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • može sklopiti pravne poslove o kupnji i prodaji osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara te druge pravne poslove čija vrijednosti ne premašuje iznos od 50.000,00 kuna, s tim da je obvezan, o svim pravnim poslovima čija vrijednost
 • premašuje iznos od 30.000,00 kn, obavijestiti Upravni odbor na prvoj narednoj sjednici;
 • potpisuje akte Skupštine i Upravnog odbora te poslovne dokumente Udruge;
 • nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
 • između sjednica Skupštine i Upravnog odbora vodi poslove Udruge sukladno odlukama ovih tijela i donosi odluke o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članove Udruge;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • osigurava javnost rada Udruge te, organizira zajedno s voditeljem Stručne službe pripremu materijala za sjednice Upravnog odbora i radnih tijela;
 • određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim skupovima od interesa za Udrugu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora.

Radi izvršenja svojih obaveza i zadataka Predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovarajućih stručnjaka i javnih radnika, sklapati ugovore o izvršenju određenih poslova i zadataka te imenovati članove tematskih savjeta.

Članak 40.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

4. Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost.

Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje Udruge te pratiti zakonitost rada Udruge.

O svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

Predlaže davanje razrješnice Predsjedniku i dopredsjedniku te članovima Upravnog odbora.

Upravni odbor, Predsjednik i druga tijela Udruge dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa njihovim radom.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 43.

Član Udruge ili druga zainteresirana fizička ili pravna osoba koja smatra da je Udruga povrijedila zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor je dužan razmotriti upozorenje odnosno postupiti po pisanom zahtjevu u roku od 15 dana od dostave istog.

5. Sud časti

Članak 44.

Sud časti ima 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Suda časti bira Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članovi Suda časti mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost.

Sud časti pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Sud časti bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Suda časti i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Udruge.

Članak 45.

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo Udruge koje postupa i donosi odluke sukladno odredbi članka 21. stavak 2., članka 22. i 58. ovog Statuta.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv pojedinog člana Udruge Sudu časti može uputiti Predsjednik ili barem 5 redovnih članova Udruge.

Prije donošenja odluke Sud časti može pozvati strane u postupku da se pismeno ili
usmeno izjasne o prijedlogu za pokretanje postupka te može saslušati i druge osobe u cilju utvrđivanja bitnih činjenica.

Sud časti o svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.


 

V ORGANIZACIJA OBAVLJANJA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGE

Članak 46.

Stručne, organizacijske, administrativne, tehničke, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja Stručna služba.

Rad Stručne službe uređuje se posebnim aktom.

Upravni odbor utvrđuje uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za obavljanje stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju profesionalno.

Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

Voditelja Stručne službe Udruge imenuje i opoziva Upravni odbor.

Voditelj Stručne službe obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • zajedno s Predsjednikom predlaže i odgovoran je za izvršenje programa rada i financijskog plana Udruge;
 • rukovodi radom Stručne službe;
 • provodi odluke, zaključke i druge akte tijela Udruge;
 • zajedno s Predsjednikom odgovoran je za pripremu sjednica tijela Udruge;
 • predlaže, a Upravni odbor donosi opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj Stručne službe, radni odnosi, plaće i druga pitanja u svezi s poslovima i radnim zadacima;
 • sudjeluje po položaju u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja;
 • obavlja i druge poslove određene odlukom Skupštine ili Upravnog odbora u skladu s ovim Statutom i općim aktima Udruge;
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Predsjedniku.

Članak 47.

Obavljanje poslova koje ne može ili nije ekonomično da obavlja Stručna služba Predsjednik, ugovorom, može povjeriti trećim osobama.

VI SREDSTVA I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz
 • inozemnih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Za ostvarivanje ciljeva, programa i projekata, Udruga ostvaruje sredstva:

 • od članarina;
 • obavljanjem djelatnosti Udruge;
 • od prihoda koje ostvari trgovačko društvo čiji je Udruga osnivač;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave;
 • od fondova, fondacija i zaklada;
 • od sredstava dobivenih od domaćih i inozemnih organizacija i pojedinaca;
 • obavljanjem dopuštenih djelatnosti;
 • ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Imovinu Udruga može stjecati samo u skladu sa zakonom.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ta se sredstva mogu koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje onih djelatnosti Udruge kojim se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Udruga može osnivati trgovačka društva čiju će dobit koristiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 51.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i članovi Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 52.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.


 

VII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 53.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti Udruge moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta, a Statut mora biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 54.

Za donošenje Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta, potrebno je na prijedlog Upravnog odbora provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.

Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta, priprema Upravni odbor i podnosi Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za donošenja Statuta.

Tumačenje ovoga Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 55.

Pojedina pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor.

Članak 56.

Unutarnja organizacija i ustrojstveni oblici Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom biti će uređena općim aktima koje donose tijela Udruge određena ovim Statutom.


 

VIII POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Udruge ili njezinih članova, a štetilo bi njihovom ugledu ili ugledu Udruge.

Upravni odbor određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposlenici Udruge koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.


 

IX PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 58.

Članovima Udruge mogu se za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge dodijeliti zahvalnice, priznanja i nagrade.

Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarivanju ciljeva Udruge mogu se dodijeliti zahvalnice, priznanja ili nagrade.

Odluku o dodjeli zahvalnica, priznanja i nagrada donosi Upravni odbor.

Mjerila za dodjelu zahvalnica, priznanja i nagrada utvrđuju se Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.


 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 59.

U slučaju spornih odnosa među članovima ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja vezano za Udrugu, odnosno članstva u Udruzi, postupak se može pokrenuti na zahtjev pojedinog člana ili nekog tijela Udruge.

Sporne odnose među članovima odnosno sukob interesa rješava Sud časti.

Sud časti može o sporu i sukobu interesa odlučiti i po načelu pravičnosti.

Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti, a Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Ako je stranaka u sporu član Suda časti ili Upravnog odbora sporove i sukobe interesa rješava Skupština.


 

XI PRESTANAK UDRUGE

Članak 60.

Udruga prestaje djelovati:

temeljem odluke Skupštine i
u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odlukom Skupštine o prestanku djelovanja Udruge određuje se kojoj će udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve pripasti imovina Udruge po prestanku postojanja Udruge, o čemu će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.

Članak 61.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske.


 

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge invalida rada Zagreba donesen na Skupštini dana 22. travnja 2009. godine.

Članak 63.

Statut potpisuje Predsjednik.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge i mrežnim stranicama Udruge.

U Zagrebu, 22. travnja 2015. godine

Predsjednik:

Zlatko Bočkal

 

Statut

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok