Statut 2015.

Indeks Članka

 

III ČLANOVI UDRUGE

Članak 15.

Članstvo fizičkih i pravnih osoba u Udruzi može biti:

 • redovno,
 • podupiruće i
 • počasno.

Redovni član Udruge može biti fizička osoba:

 • koja ostvaruje jedno od prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja po osnovi invalidnosti, neposredne opasnosti od invalidnosti, tjelesnog oštećenja, osobne invalidnine ili tuđe njege i pomoći i
 • s umanjenom radnom sposobnošću nastalom kao posljedica ozljede, bolesti ili tjelesnog oštećenja (ostale osobe s invaliditetom).

Podupirući član Udruge može biti osoba koja svojim radom, znanjem, stručnošću i sposobnostima može i želi pridonijeti unapređivanju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ili pružiti drugi oblik pomoći članovima i Udruzi, kao i pravna osoba koja djeluje na ostvarivanju ciljeva Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti te maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge i mogu sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Punoljetne osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti, u granicama svoje poslovne sposobnosti, imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Maloljetne osobe koje su stekle poslovnu sposobnost prije punoljetnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Počasni član Udruge može postati osoba koja je svojim djelovanjem dala osobiti doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Članak 16.

Udruga može imati počasnog predsjednika.

Počasni predsjednik može postati državljanin Republike Hrvatske koji je svojim djelovanjem dao osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Fizička osoba počasni član i počasni predsjednik mogu sudjelovati u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Članu Udruge izdaje se članska knjižica.

Udruga je dužna, na prikladan način, voditi Registar članova koji obvezno sadrži ime i prezime, odnosno naziv člana, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, broj članske knjižice, kategoriju članstva, datum pristupanja Udruzi i datum prestanka članstva u Udruzi.

Članak 18.

Status redovnog člana u Udruzi stječe se temeljem:

 • ispunjenja uvjeta iz članka 15. stavak 2. ovog Statuta,
 • usmene izjave i
 • uplaćene članarine.

Status podupirućeg člana u Udruzi stječe se temeljem:

 • usmene izjave i
 • uplaćene članarine.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Udruge donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Članak 19.

Član Udruge ima pravo:

 • posredno i neposredno sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge;
 • djelovati na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana;
 • predlagati, birati i biti biran u tijela Udruge;
 • biti obaviješten o radu Udruge i aktivnostima koje Udruga organizira;
 • koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi.

Članak 20.

Član Udruge obvezan i odgovoran je:

 • djelovati u skladu s ciljevima Udruge;
 • štititi i promicati ugled Udruge;
 • sudjelovati u akcijama i u radu tijela i ustrojstvenih oblika Udruge čiji je član;
 • plaćati članarinu;
 • poštivati Statut, Etički kodeks i druge akte Udruge.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 • smrću ili prestankom postojanja člana;
 • izjavom člana Udruge o istupanju iz članstva;
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja godišnje članarine najmanje za dvije prethodne godine;
 • isključenjem iz članstva.

Temeljem pisanog zahtjeva za ponovnim prijemom u članstvo osobe koja je isključena iz Udruge, odluku donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti, a Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 22.

Ako prekrši odredbe Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih općih akata Udruge, odnosno postupa suprotno odlukama tijela Udruge ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njezinim članovima, član Udruge može biti pisano opomenut ili isključen iz članstva.

Na odluku Suda časti o opomeni ili isključenju može se uložiti žalba u roku 15 dana od dostave odluke.

Pisana žalba se podnosi Upravnom odboru putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Do donošenja konačne odluke član ne može sudjelovati u radu tijela Udruge.

Članak 23.

Danom prestanka članstva prestaju sva prava i dužnosti u Udruzi.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok