Statut 2015.

Indeks Članka

 

IV TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor;
 3. Predsjednik;
 4. Nadzorni odbor;
 5. Sud časti.

Mandat članova izabranih u neko od tijela Udruge traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Skupštine može biti izabran za člana samo još jednog tijela Udruge.

Predsjednik Udruge, član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora te Suda časti može biti samo poslovno sposobna punoljetna osoba.

Osobe izabrane u tijela Udruge moraju se nedvosmisleno izjasniti da li prihvaćaju izbor, a u protivnom se postupak izbora ponavlja, u kom slučaju se te osobe više ne mogu predlagati za kandidate.

Prilikom izbora, u kolektivna tijela Udruge treba se nastojati osigurati ravnomjerna zastupljenost oba spola.

Članak 25.

Osobi izabranoj u neko od tijela Udruge mandat može prestati i prije određenog roka u slučaju:

 • smrti,
 • ostavke,
 • isključenja, ili
 • opoziva.

Osoba izabrana u neko od tijela Udruge može biti opozvana ukoliko zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom, drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Postupak za opoziv Predsjednika, odnosno člana nekog tijela Udruge pokreće i vodi Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika i pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova drugih tijela može podnijeti Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo odnosnu osobu, donosi odluku o opozivu.

Novo izabranom Predsjedniku, odnosno članu tijela, mandat traje do isteka mandata ostalih članova tog tijela.

Razlog opoziva može biti i prestanak članstva u Udruzi.

Članak 26.

U radu tijela Udruge primjenjuju se principi:

 • odgovornosti,
 • moralnosti,
 • javnosti rada,
 • demokratskog zastupanja, očitovanja volje i ravnopravnosti svih predstavnika u kolektivnim tijelima Udruge.

1. Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupština ima od 35 do 45 članova. Broj članova u pojedinom sazivu Skupštine utvrđuje Skupština na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici na prijedlog Upravnog odbora.

Svaki član Skupštine ima jednako pravo glasa u Skupštini.

Članak 28.

Kandidate za članove Skupštine predlaže Upravni odbor na temelju prijedloga članova Udruge.

Prilikom predlaganja članova u Skupštinu Upravni odbor treba svojim prijedlogom (listom) kandidata za članove Skupštine nastojati osigurati ravnomjernu regionalnu i ustrojstvenu zastupljenost članova Udruge u Skupštini.

Upravni odbor dužan je postupak isticanja i utvrđivanja kandidata za sastav nove Skupštine pokrenuti najkasnije 60 dana prije isteka mandata sadašnje Skupštine.

Članak 29.

Kandidati za članove Skupštine koje predloži Upravni odbor sastaju se na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine.

Skupština glasa o prijedlogu Upravnog odbora za sastav Skupštine na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici.

Predloženi kandidati za članove Skupštine izabrani na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine postaju članovi Skupštine u tom izbornom razdoblju.

Ako se prije isteka mandata, iz bilo kojeg razloga, broj članova Skupštine smanji ispod 2/3 (dvije trećine) utvrđenog broja članova, Upravni odbor će predložiti Skupštini nove kandidate za članove Skupštine do isteka mandata te Skupštine. O ovom prijedlogu Upravnog odbora Skupština glasuje na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Članak 30.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku djelovanja Udruge;
 • utvrđuje programske zadatke i aktivnosti za mandatno razdoblje;
 • donosi Statut Udruge te njegove izmjene ili dopune;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Etički kodeks;
 • bira i opoziva Predsjednika i dopredsjednika;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenika Nadzornog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenika Suda časti;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu te financijsko izvješće i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga te o razdruživanju iz istih;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora, a u slučaju spriječenosti Predsjednika to čini dopredsjednik, a u slučaju spriječenosti i dopredsjednika onda najstariji član Upravnog odbora.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine te pisane materijale.

Sjednica Skupštine saziva se, u pravilu, najmanje 15 dana prije njezinog održavanja, a kad je na Dnevnom redu donošenje Statuta te njegove izmjene ili dopune najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 32.

Upravni odbor dužan je donijeti odluku o sazivanju sjednice Skupštine na zahtjev Nadzornog odbora, odnosno ako to, pisanim putem uz navođenje svrhe i razloga sazivanja Skupštine, zatraži najmanje 50 članova Udruge sa potpisima članova i brojevima članskih knjižica.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne sazove sjednica Skupštine u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati sami predlagači pri čemu su dužni predložiti dnevni red Skupštine.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 34.

Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora kojeg Predsjednik ovlasti.

Izbornom skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuju ga zapisničar, dva supotpisnika i predsjedatelj Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Ukoliko odaziv članova Skupštine nije natpolovičan, početak rada Skupštine odgađa se za 15 (petnaest) minuta i tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno više od 30 % članova.

Predsjednik je ujedno i predsjednik Skupštine.

Članak 35.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine koji su prisutni na sjednici.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Skupština odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine o donošenju Statuta te njegovim izmjenama ili dopunama, o statusnim promjenama i o prestanku Udruge.

Skupština odluke donosi u pravilu javnim izjašnjavanjem, ali može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njezinog djelokruga članovi izjašnjavaju tajno.

2. Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova. Član Upravnog odbora može biti samo redovni član Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Upravnog odbora po položaju, a 5 članova Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine, na prijedlog Predsjednika.

Predsjednik je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
 • odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezin rad;
 • donosi opće akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština;
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog godišnjih financijskih izvješća i podnosi ih na usvajanje Skupštini;
 • donosi prijedlog plana i programa rada te financijskog plana;
 • odlučuje o stjecanju i uporabi imovine i upravlja imovinom Udruge;
 • prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje izvješća o svom radu, kao i druge materijale pripremljene za sjednicu Skupštine;
 • odlučuje o obavljanju stručnih poslova za Udrugu i o organizaciji Stručne službe Udruge;
 • donosi posebni akt kojim se reguliraju prava i obveze zaposlenih radnika;
 • odlučuje o naknadama za povremeni rad po ugovoru te nagradama za rad u tijelima Udruge;
 • odlučuje o prigovorima na odluku Predsjednika o suspenziji radnika sa dužnosti i drugim odlukama o pravima radnika iz radnog odnosa;
 • odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge sa domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o žalbama na odluke Suda časti;
 • donosi odluku o osnivanju, zadacima i sastavu svojih stalnih i povremenih tijela;
 • bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;
 • odlučuje o pripremi i organizaciji radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom, o izradi analiza i stručnih informacija o pitanjima važnim za kvalitetu življenja osoba s invaliditetom;
 • odlučuje o dodjeli priznanja članovima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje su zaslužne za postignuća Udruge i za promicanje skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge;
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima te iznosi državnim organima stavove i
 • prijedloge Udruge za učinkovitiju promjenu i provedbu zakonodavstva na ovim područjima;
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge te obavlja i druge poslove koji se odnose na djelovanje Udruge.

Za svoj je rad Upravni odbor odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad Skupštini i Predsjedniku.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora do isteka mandata tog Upravnog odbora. Ovaj prijedlog Skupština razmatra na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Članak 37.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje.

O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom, telefaxom, e-poštom ili na drugi prikladan način. O takvom glasovanju sastavlja se poseban zapisnik i podnosi se na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno od stavka 3. ovog članka, Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o donošenju općih akata iz svoje nadležnosti te o davanju odobrenja Predsjedniku za raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Udruge te o zaključenju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kuna.

3. Predsjednik

Članak 38.

Udruga ima Predsjednika.

Predsjednika bira i opoziva Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Prijedlog kandidata za izbor Predsjednika daje Upravni odbor ili najmanje 15 članova Skupštine.

Mandat Predsjednika traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana na ovu dužnost.

Članak 39.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i koordinira pripremu sjednica Skupštine;
 • brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te brine o provedbi utvrđenih ciljeva Udruge;
 • podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća te prijedloga plana i programa rada;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • može sklopiti pravne poslove o kupnji i prodaji osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara te druge pravne poslove čija vrijednosti ne premašuje iznos od 50.000,00 kuna, s tim da je obvezan, o svim pravnim poslovima čija vrijednost
 • premašuje iznos od 30.000,00 kn, obavijestiti Upravni odbor na prvoj narednoj sjednici;
 • potpisuje akte Skupštine i Upravnog odbora te poslovne dokumente Udruge;
 • nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
 • između sjednica Skupštine i Upravnog odbora vodi poslove Udruge sukladno odlukama ovih tijela i donosi odluke o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članove Udruge;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • osigurava javnost rada Udruge te, organizira zajedno s voditeljem Stručne službe pripremu materijala za sjednice Upravnog odbora i radnih tijela;
 • određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim skupovima od interesa za Udrugu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora.

Radi izvršenja svojih obaveza i zadataka Predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovarajućih stručnjaka i javnih radnika, sklapati ugovore o izvršenju određenih poslova i zadataka te imenovati članove tematskih savjeta.

Članak 40.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

4. Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost.

Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje Udruge te pratiti zakonitost rada Udruge.

O svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

Predlaže davanje razrješnice Predsjedniku i dopredsjedniku te članovima Upravnog odbora.

Upravni odbor, Predsjednik i druga tijela Udruge dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa njihovim radom.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 43.

Član Udruge ili druga zainteresirana fizička ili pravna osoba koja smatra da je Udruga povrijedila zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor je dužan razmotriti upozorenje odnosno postupiti po pisanom zahtjevu u roku od 15 dana od dostave istog.

5. Sud časti

Članak 44.

Sud časti ima 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Suda časti bira Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članovi Suda časti mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost.

Sud časti pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Sud časti bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Suda časti i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Udruge.

Članak 45.

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo Udruge koje postupa i donosi odluke sukladno odredbi članka 21. stavak 2., članka 22. i 58. ovog Statuta.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv pojedinog člana Udruge Sudu časti može uputiti Predsjednik ili barem 5 redovnih članova Udruge.

Prije donošenja odluke Sud časti može pozvati strane u postupku da se pismeno ili
usmeno izjasne o prijedlogu za pokretanje postupka te može saslušati i druge osobe u cilju utvrđivanja bitnih činjenica.

Sud časti o svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok