Statut 2015.

Indeks Članka

 

V ORGANIZACIJA OBAVLJANJA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGE

Članak 46.

Stručne, organizacijske, administrativne, tehničke, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja Stručna služba.

Rad Stručne službe uređuje se posebnim aktom.

Upravni odbor utvrđuje uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za obavljanje stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju profesionalno.

Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

Voditelja Stručne službe Udruge imenuje i opoziva Upravni odbor.

Voditelj Stručne službe obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • zajedno s Predsjednikom predlaže i odgovoran je za izvršenje programa rada i financijskog plana Udruge;
 • rukovodi radom Stručne službe;
 • provodi odluke, zaključke i druge akte tijela Udruge;
 • zajedno s Predsjednikom odgovoran je za pripremu sjednica tijela Udruge;
 • predlaže, a Upravni odbor donosi opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj Stručne službe, radni odnosi, plaće i druga pitanja u svezi s poslovima i radnim zadacima;
 • sudjeluje po položaju u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja;
 • obavlja i druge poslove određene odlukom Skupštine ili Upravnog odbora u skladu s ovim Statutom i općim aktima Udruge;
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Predsjedniku.

Članak 47.

Obavljanje poslova koje ne može ili nije ekonomično da obavlja Stručna služba Predsjednik, ugovorom, može povjeriti trećim osobama.

VI SREDSTVA I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz
 • inozemnih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Za ostvarivanje ciljeva, programa i projekata, Udruga ostvaruje sredstva:

 • od članarina;
 • obavljanjem djelatnosti Udruge;
 • od prihoda koje ostvari trgovačko društvo čiji je Udruga osnivač;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave;
 • od fondova, fondacija i zaklada;
 • od sredstava dobivenih od domaćih i inozemnih organizacija i pojedinaca;
 • obavljanjem dopuštenih djelatnosti;
 • ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Imovinu Udruga može stjecati samo u skladu sa zakonom.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ta se sredstva mogu koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje onih djelatnosti Udruge kojim se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Udruga može osnivati trgovačka društva čiju će dobit koristiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 51.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i članovi Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 52.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok