Etički kodeks

Indeks Članka

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

 

ETIČKI KODEKS
UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom (dalje: Kodeks) Udruge invalida rada Zagreba uređuju se pravila dobrog ponašanja njezinih članova, radnika i vanjskih suradnika u svim aktivnostima vezanim uz rad Udruge, a utemeljena na Statutu i drugim aktima Udruge.

Članak 2.

Udruga obvezuje svoje članove da razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima te da se pridržavaju ovog Kodeksa.
Sa Kodeksom moraju biti upoznati i pridržavati ga se svi članovi Udruge, svi radnici i vanjski suradnici Udruge, kao i svatko onaj tko želi postati članom Udruge.
Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava ne-etično ponašanje.
Povrede Kodeksa razmatra Upravni odbor Udruge koji procjenjuje težinu povrede i određuje sankcije.

Članak 3.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama sukladno razvoju i unaprijeđenju standarda civilnog društva, osobito na području zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Članak 4.

Kodeks predstavlja zajednički sustav vrijednosti koji članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge uvažavaju u svom djelovanju.
Zajednički cilj je puno ostvarivanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invaliditeta, kao i svekolika socijalna i ekonomska integracija osoba s invaliditetom.

Članak 5.

Svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge, pridržavajući se odredaba ovog Kodeksa, a u svom djelovanju samostalno nastupa.
Svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge ima pravo i obvezu postizanja najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja, a istovremeno je obvezan poticati etično ponašanje svih onih osoba s kojima uspostavlja kontakte te se savjetovati sa drugim članovima, radnicima ili vanjskim suradnicima Udruge vezano za vlastite aktivnosti ili aktivnosti Udruge koje možebitno nisu u skladu s odredbama ovog Kodeksa, a sve u cilju ponašanja i djelovanja u skladu s odredbama ovog Kodeksa.


TEMELJNA NAČELA

Članak 6.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu član, radnik i vanjski suradnik Udruge pazi da ne umanji osobni ugled i ugled Udruge, skrbeći o poštivanju ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, uvažavajući ljudsko dostojanstvo, a ujedno skrbeći da Udruga svojim djelovanjem i aktivnostima ne bi postupala suprotno tome.
Član, radnik i vanjski suradnik Udruge u obavljanju dužnosti i ponašanju obvezan je otkloniti svaki oblik diskriminacije, pazeći da ne naruši pravo na privatnost i zaštitu podataka svakog pojedinca.
Član, radnik i vanjski suradnik Udruge u obavljanju dužnosti i ponašanju obvezan je čuvati imovinu Udruge i s imovinom Udruge dužan je postupati pažnjom dobrog domaćina, a ukoliko svojim radnjama direktno ili indirektno nanosi štetu imovini Udruge tada je istu dužan i naknaditi.

Članak 7.

Svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge obvezan je davanjem inicijativa, radom i na druge prihvatljive načine, a u skladu sa svojim mogućnostima, pridonositi ostvarivanju Statutom utvrđenih ciljeva Udruge.
Svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge pridonosi radu i djelovanju Udruge u granicama svojih znanja stečenih obrazovanjem ili iskustvom, nastojeći pri tome uključiti stručne osobe kad god je to moguće.

Članak 8.

Svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge u odnosu prema osobama i tijelima s kojima dolazi u kontakt mora promicati ciljeve Udruge i svojim ponašanjem izgrađivati pozitivan stav javnosti prema problemima osoba s invaliditetom i potrebi njihovog rješavanja. U ovim svojim nastojanjima moraju biti otvoreni, pošteni, iskreni u prezentiranju postignutih rezultata uz istovremeno uvažavanje drugih osoba.


ETIČKI STANDARDI

Članak 9.

Ovaj Kodeks odnosi se na sve članove, radnike i vanjske suradnike Udruge, sve projekte i programe koje Udruga provodi te sve ostale djelatnosti Udruge.

Članak 10.

Međusobni odnosi članova, radnika i vanjskih suradnika Udruge temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.
Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su poštovati privatnost drugih osoba čuvajući povjerljivost osobnih i drugih podataka (imena, prezimena, osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze i slično).

Članak 11.

Član, radnik i vanjski suradnik Udruge ne smije ometati druge članove, radnike i vanjske suradnike u obavljanju njihovih dužnosti te izbjegavati aktivnosti koje mogu nepovoljno utjecati na osobe s kojima dolazi u kontakt, odnosno na realizaciju projekata ili programa Udruge.
Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge međusobno razmjenjuju mišljenja, ideje i informacije o pojedinim pitanjima od značaja za rad i djelovanje Udruge uvažavajući stavove i mišljenja drugih i promičući tolerantnost u međusobnim odnosima.

Članak 12.

Članovi Udruge izabrani u pojedina tijela Udruge u obnašanju povjerenih im dužnosti obvezni su pridržavati se odredbi ovog Kodeksa te svojim pozitivnim primjerom poticati ostale članove, radnike i vanjske suradnike Udruge na poštivanje utvrđenih etičkih principa.
Članovi Udruge izabrani u pojedina tijela Udruge obvezni su raditi na provođenju odluka i zaključaka tog tijela te se trebaju suzdržavati od javnog prezentiranja i komentiranja tijeka sjednica, odnosno rasprava i iznesenih stavova drugih članova tog tijela.

Članak 13.

Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge, svjesni specifičnosti i značenja svog djelovanja, moraju paziti da se takva njihova uloga na bilo koji način ne zloupotrijebi.
Ako član, radnik ili vanjski suradnik Udruge uoči zloupotrebu ili krivu interpretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata ili programa Udruge, obvezan je poduzeti potrebne aktivnosti da se to ispravi ili da se negativan učinak svede na najmanju moguću mjeru.

Članak 14.

Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su dokumentaciju o svom radu u Udruzi pohranjivati i čuvati u Udruzi kako bi se osigurao i olakšao kontinuitet u radu Udruge, praćenje i uvid u rezultate njihovog rada te kako bi se zadovoljili institucijski i zakonski propisi.

Članak 15.

Svi projekti i programi koje Udruga podržava, pokreće ili pomaže moraju biti u skladu sa Statutom utvrđenim ciljevima Udruge.
Stručne osobe Udruge koje su angažirane na ostvarivanju projekata i programa Udruge obvezne su pridržavati se strukovnih kodeksa.
Udruga je dužna zahtijevati detaljan opis primjenjenih postupaka, namjena, valjanosti i pouzdanosti projekata i programa, dionici moraju biti upoznati sa svrhom projekta ili programa, a zabranjeno je svako neistinito informiranje dionika o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta ili programa.


ZAŠTITA TAJNOSTI I PRIVATNOSTI

Članak 16.

Prilikom testiranja, anketiranja ili mjerenja koja su obavljena u sklopu aktivnosti Udruge, članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su pojedincima ili institucijama koje su predmet istih, objasniti razloge prikupljanja podataka, vrstu podataka koje će prikupljati, kao i moguće korištenje prikupljenjih podataka u budućnosti te načinu zaštite istih.
Za prikupljanje podataka mora se dobiti pisana suglasnost obuhvaćenih osoba i/ili institucija, a ako se radi o osobama koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti tada pisanu suglasnost daje zakonski zastupnik ili skrbnik te osobe, odnosno nadležni centar za socijalnu skrb, a ta osoba ima pravo odbiti dati podatke, iako je dobivena potrebna suglasnost.

Članak 17.

Osobne podatke koji su prikupljeni mogu se davati trećim osobama ili institucijama jedino i isključivo uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose, odnosno zakonskog zastupnika ili skrbnika te osobe, odnosno nadležnog centra za socijalnu skrb.

Članak 18.

Izvještaji o rezultatima provedenih aktivnosti moraju biti točni i istiniti, a zabranjeno je svako krivo interpretiranje podataka jer bi to predstavljalo negiranje temeljnih etičkih načela ovog Kodeksa.
Nakon provedenih aktivnosti Udruga može omogućiti zainteresiranim osobama uvid u prikupljene i pohranjene podatke uz obvezu poduzimanja potrebnih mjera radi zaštite tajnosti podataka.


JAVNI NASTUPI

Članak 19.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstav¬ljaju Udrugu članovi, radnici i vanski suradnici Udruge promiču ciljeve Udruge u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruge, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama ovog Kodeksa.

U javnim nastupima u kojima član, radnik ili vanjski suradnik ne predstavlja Udrugu, a koji su tematski povezani sa djelovanjem Udruge, član, radnik ili vanjski suradnik Udruge ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju stavova Udruge i osobnih stavova, član, radnik ili vanjski suradnik Udruge pazi na osobni ugled i ugled Udruge.

Članak 20.

Član, radnik i vanjski suradnik Udruge neće istupati u službenim kontaktima i javnim nastupima pozivajući se na Udrugu bez da je ovlašten od Predsjednika Udruge ili Upravnog odbora te snosi potpunu osobnu odgovornost za svoje javne nastupe.

Članak 21.

Za javne nastupe ispred Udruge, član, radnik ili vanjski suradnik ne smije zahtijevati, a niti primiti nikakvu materijalnu naknadu.


PRITUŽBE I RJEŠAVANJE ETIČKIH PITANJA

Članak 22.

Kada je član, radnik ili vanjski suradnik Udruge u dvojbi da li je određena situacija ili planirana aktivnost u skladu s ovim Kodeksom obvezan je savjetovati se sa osobama u Udruzi koje mogu dati odgovarajuća razjašnjenja glede etičkih pitanja.

Članak 23.

Član, radnik ili vanjski suradnik Udruge koji uoči kršenje etičkih principa utvrđenih ovim Kodeksom od strane drugog člana, radnika ili vanjskog suradnika obvezan ga je na to upozoriti i pokušati mu pomoći, a ako se kršenje etičkih principa ne može riješiti na kolegijalan i neformalan način tada o tome mora izvjestiti Upravni odbor.
Neobvještavanje Upravnog odbora o kršenju etičkih principa utvrđenih ovim Kodeksom predstavlja kršenje odredbi ovog Kodeksa.
Član, radnik ili vanjski suradnik Udruge koji, iz obijesti ili u cilju da se drugome nanese šteta, podnese neistinitu prijavu, krši odredbe ovog Kodeksa i osobno odgovara za takav svoj postupak.
Neopravdano odbijanje suradnje sa Upravnim odborom u kontroli i promicanju etičkih principa utvrđenih ovim Kodeksom predstavlja kršenje odredbi ovog Kodeksa.

Članak 24.

Građani se mogu obratiti Predsjedniku ili Upravnom odboru Udruge pritužbom na ponašanje člana, radnika ili vanjskog suradnika Udruge, za koje smatraju da je protivno odredbama ovog Kodeksa.


UPOZNAVANJE ČLANOVA, RADNIKA I VANJSKIH SURADNIKA S ETIČKIM KODEKSOM

Članak 25.

Svi članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su upoznati se s odredbama ovog Kodeksa.
Smatra se da je odredbe ovog Kodeksa prihvatila svaka osoba koja se učlanila u Udrugu, odnosno ona koja je s Udrugom sklopila ugovor o radu, ugovor o djelu, autorski ugovor ili ugovor o volontiranju.


JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA

Članak 26.

Etički kodeks ističe se na vidnom mjestu u Udruzi, a objavljuje se i na web stranici Udruge.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Prihvaćanjem ovog Kodeksa svaki član, radnik i vanjski suradnik Udruge obvezuje se da će svoju toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a osobito brigu i toleranciju za osobe s invaliditetom prenijeti i van Udruge invalida rada Zagreba.


STUPANJE NA SNAGU

Članak 28.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 96-1/2010.
Zagreb, 20. travanj 2010. godine.

Predsjednica:
Marija Topić

Dokumentacija

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Izvještaji
  • Dokumenti

Statut Udruge invalida rada Zagreba: Statut

Opširnije

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

Opširnije

Za svaku proteklu godinu, Udruga invalida rada Zagreba sastavlja izvještaje o radu koja podnosi prvenstveno Skupštini UIR Zagreba, a potom i Gradskoj Upravi Grada Zagreba. Osim izvještaja o radu, UIR Zagreba sastavlja i FINA-i podnosi financijske izvještaje. Svi su izvještaji dostupni u nastavku.

Opširnije

Dokumenti, strategije, vodiči..

Opširnije

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok