Statut 2020.

Indeks Članka

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19), Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine u Zagrebu, donijela je

S T A T U T

UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje u kojem Udruga invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga) djeluje, njezino zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi postižu, zatim javnost rada, članstvo, prava, obveze, rješavanje sporova i sukoba interesa te odgovornost članova, ustrojstvo, upravljanje, imovina, prestanak postojanja, kao i ostala pitanja važna uz rad Udruge invalida rada Zagreba.

Članak 2.

Udruga invalida rada Zagreba oblik je slobodnog i dobrovoljnog udruživanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa te organiziranja u skladu s odredbama ovog Statuta na ostvarivanju tih ciljeva i interesa.

U Udruzi nije dopuštena diskriminacija glede rase, boje kože, spola, spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta, invaliditeta, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili neke druge slične okolnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i drugim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA.
Skraćeni nazivi Udruge glase: UIR Zagreba.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZAGREB'S ASSOCIATION OF DISABLED WORKERS.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZADW.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak koji utvrđuje Skupština Udruge.

Znak Udruge je međunarodni znak osoba s invaliditetom (osoba u invalidskim kolicima).
Osnovna boja znaka je plava.

Članak 6.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi Udruge donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga je neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom
svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i
komercijalnih organizacija.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave pod registarskim brojem 21000075.

Članak 8.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 2,5 cm, na kojem su uz rub otisnuti naziv i mjesto sjedišta: "Udruga invalida rada Zagreba – Zagreb", a u sredini kruga otisnut je znak Udruge.

Članak 9.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i voditelj Stručne službe.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova i javnosti o radu Udruge.

Udruga o svom radu članove i javnost obavještava putem glasila i sredstava javnog priopćavanja, Glasila invalida rada – GIR, mrežnih stranica Udruge, društvenih mreža, oglasne ploče, dostavom pisanih materijala, usmenim informacijama na događanjima Udruge i na sjednicama tijela Udruge te na drugi prikladan i dopušten način.

Sjednice tijela Udruge su javne i njima mogu nazočiti članovi Udruge, a i druge fizičke osobe temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o pojedinom članu Udruge, radi zaštite osobne i poslovne tajne te u drugim slučajevima temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Članak 11.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

Udruga može surađivati, udruživati se ili učlaniti u iste ili srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu koje djeluju u korist invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Članak 12.

Udruga može osnivati, odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike (npr. klub, podružnice, ogranke, sekcije i slično).

Odluku o osnivanju, odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor.

Odlukom Upravnog odbora utvrđuju se zadaci i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika koji se osniva te osoba, odnosno tijelo koje će upravljati radom tog ustrojstvenog oblika.

Ustrojstveni oblici Udruge ne mogu imati svojstvo pravne osobe.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok