Statut 2020. - Članovi Udruge

Indeks Članka

 

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 15.

Članstvo fizičkih i pravnih osoba u Udruzi može biti:

 • redovno,
 • podupiruće i
 • počasno.

Redovni član Udruge može biti fizička osoba:

 • koja ostvaruje prava iz mirovinskog osiguranja po osnovi smanjenja radne sposobnosti, i/ili tjelesnog oštećenja,
 • koja ostvaruje prava iz sustava socijalna skrbi po osnovi osobne invalidnine ili doplatka za tuđu pomoći i njegu,
 • koja ima status osiguranika osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem,
 • s priznatom ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti,
 • koja ima status osobe s invaliditetom, izuzev civilnih i vojnih invalida rata.

Podupirući član Udruge može biti osoba koja svojim radom, znanjem, stručnošću i sposobnostima može i želi pridonijeti unapređivanju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ili pružiti drugi oblik pomoći članovima i Udruzi, kao i pravna osoba koja djeluje na ostvarivanju ciljeva Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti te maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge i mogu sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Punoljetne osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge u granicama svoje poslovne sposobnosti.

Maloljetne osobe koje su stekle poslovnu sposobnost prije punoljetnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu izjavu o učlanjenju u Udrugu dok za maloljetnu osobu stariju od 14 godina daje pisanu suglasnost.

Počasni član Udruge može postati osoba koja je svojim djelovanjem dala osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Članak 16.

Udruga može imati počasnog predsjednika.

Počasni predsjednik može postati državljanin Republike Hrvatske koji je svojim djelovanjem dao osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Fizička osoba počasni član i počasni predsjednik mogu sudjelovati u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Članu Udruge izdaje se članska knjižica.

Udruga je dužna, na prikladan način, voditi Registar članova koji obvezno sadrži ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj, datum rođenja odnosno osnivanja, registarski broj, kategoriju članstva, datum pristupanja Udruzi i datum prestanka članstva u Udruzi.

Članak 18.

Status redovnog i podupirućeg člana u Udruzi stječe se temeljem ispunjenja uvjeta iz članka 15. ovog Statuta i uplaćene članarine.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Udruge donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Članak 19.

Član Udruge s podmirenom članarinom za tekuću godinu i počasni član ima pravo:

 • posredno i neposredno sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge;
 • djelovati na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana;
 • predlagati, birati i biti biran u tijela Udruge;
 • biti obaviješten o radu Udruge i aktivnostima koje Udruga organizira.

Redovni član ima pravo koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi.

Podupirući član ima ograničena prava koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi, sukladno načelu solidarnosti spram invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Članak 20.

Član Udruge obvezan i odgovoran je:                 

 • djelovati u skladu s ciljevima Udruge;
 • štititi i promicati ugled Udruge;
 • sudjelovati u akcijama;
 • plaćati članarinu (izuzev počasnih članova);
 • poštivati Statut, Etički kodeks i druge akte Udruge.

Član Udruge s podmirenom članarinom za tekuću godinu obvezan je i odgovoran sudjelovati u radu tijela i ustrojstvenih oblika Udruge čijih je član.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 • smrću ili prestankom postojanja člana;
 • izjavom člana Udruge o istupanju iz članstva;
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja godišnje članarine za najmanje dvije prethodne godine;
 • isključenjem iz članstva.

Na temelju pisanog zahtjeva za ponovnim prijemom u članstvo osobe koja je isključena iz Udruge, odluku donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj sljedećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 22.

Ako prekrši odredbe Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih općih akata Udruge odnosno ako postupa suprotno odlukama tijela Udruge ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njezinim članovima, član Udruge može biti pisano opomenut ili isključen iz članstva.

Uz pisanu opomenu iz stavka 1. ovog članka Sud časti može izreći i mjeru zabrane sudjelovanja na svim ili nekim aktivnostima u organizaciji Udruge (klupske aktivnosti, izleti, ljetovanje i slično) u trajanju od mjesec dana do jedne godine.

Pisana opomena se javno objavljuje isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči Udruge.

Pisana opomena prestaje važiti istekom jedne godine od dana kada je postala konačna, a pod uvjetom da članu u tom roku nije izrečena nova pisana opomena.

Na odluku Suda časti o opomeni ili isključenju može se uložiti žalba u roku 15 dana od dostave odluke.

Pisana žalba se podnosi Upravnom odboru putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj sljedećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Do donošenja konačne odluke, član ne može sudjelovati u radu tijela Udruge.

Članak 23.

Danom prestanka članstva, prestaju sva prava i dužnosti u Udruzi.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok