Statut 2020.

Indeks Članka

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19), Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine u Zagrebu, donijela je

S T A T U T

UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje u kojem Udruga invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga) djeluje, njezino zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi postižu, zatim javnost rada, članstvo, prava, obveze, rješavanje sporova i sukoba interesa te odgovornost članova, ustrojstvo, upravljanje, imovina, prestanak postojanja, kao i ostala pitanja važna uz rad Udruge invalida rada Zagreba.

Članak 2.

Udruga invalida rada Zagreba oblik je slobodnog i dobrovoljnog udruživanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa te organiziranja u skladu s odredbama ovog Statuta na ostvarivanju tih ciljeva i interesa.

U Udruzi nije dopuštena diskriminacija glede rase, boje kože, spola, spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta, invaliditeta, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili neke druge slične okolnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i drugim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA.
Skraćeni nazivi Udruge glase: UIR Zagreba.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZAGREB'S ASSOCIATION OF DISABLED WORKERS.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ZADW.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak koji utvrđuje Skupština Udruge.

Znak Udruge je međunarodni znak osoba s invaliditetom (osoba u invalidskim kolicima).
Osnovna boja znaka je plava.

Članak 6.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi Udruge donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga je neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom
svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i
komercijalnih organizacija.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave pod registarskim brojem 21000075.

Članak 8.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 2,5 cm, na kojem su uz rub otisnuti naziv i mjesto sjedišta: "Udruga invalida rada Zagreba – Zagreb", a u sredini kruga otisnut je znak Udruge.

Članak 9.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i voditelj Stručne službe.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova i javnosti o radu Udruge.

Udruga o svom radu članove i javnost obavještava putem glasila i sredstava javnog priopćavanja, Glasila invalida rada – GIR, mrežnih stranica Udruge, društvenih mreža, oglasne ploče, dostavom pisanih materijala, usmenim informacijama na događanjima Udruge i na sjednicama tijela Udruge te na drugi prikladan i dopušten način.

Sjednice tijela Udruge su javne i njima mogu nazočiti članovi Udruge, a i druge fizičke osobe temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o pojedinom članu Udruge, radi zaštite osobne i poslovne tajne te u drugim slučajevima temeljem odluke tijela koje saziva sjednicu.

Članak 11.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

Udruga može surađivati, udruživati se ili učlaniti u iste ili srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu koje djeluju u korist invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Članak 12.

Udruga može osnivati, odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike (npr. klub, podružnice, ogranke, sekcije i slično).

Odluku o osnivanju, odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor.

Odlukom Upravnog odbora utvrđuju se zadaci i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika koji se osniva te osoba, odnosno tijelo koje će upravljati radom tog ustrojstvenog oblika.

Ustrojstveni oblici Udruge ne mogu imati svojstvo pravne osobe.


 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Članak 13.

Udruga je osnovana s ciljem aktivnog sudjelovanja u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te s ciljem doprinosa zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. Udruga je osnovana u svrhu stvaranja sustava u kojem će invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo te u svrhu poticanja društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima.

U okviru ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga je osnovana i s ciljem poboljšanja kvalitete života, pružanja pomoći i potrebite skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom.

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na područjima socijalne djelatnosti, ljudskih prava, zaštite zdravlja, međunarodne suradnje, demokratske političke kulture te kulture i umjetnosti.

Članak 14.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članku 13. ovog Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
• prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, drugih oštećenja te zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa koji se izravno ili neizravno odnose na invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava;
• prikuplja i širi informacije o životnim prilikama invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču brigu i skrb o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču projekte u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite;
• organizira i provodi aktivnosti na planiranju i pružanju socijalnih usluga sukladno zakonu;
• organizira, potiče i promiče volontiranje i njegove vrijednosti kao temelj civilnog društva i sredstvo rješavanja problema i zadovoljavanja potreba invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom pridonoseći jačanju individualne i društvene svijesti te solidarnosti;
• potiče akcije i surađuje s lokalnim, gradskim, županijskim i državnim tijelima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i osobno nadležni za rješavanje problematike invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, a u cilju zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
• pruža potporu u provođenju znanstvenih istraživanja od interesa za Udrugu, invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te u provođenju izdavačke djelatnosti s ciljem unapređenja kvalitete života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta članova;
• formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;
• organizira druženja, izlete, stručne, edukativne, sportske, rekreativne te kulturno-umjetničke aktivnosti za članove Udruge i širu javnost;
• prikuplja i statistički obrađuje podatke vezane uz osobe s invaliditetom.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:
- promidžbene djelatnosti;
- prodaja svojih proizvoda na malo, sukladno Zakonu o trgovini;
- izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti.


 

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 15.

Članstvo fizičkih i pravnih osoba u Udruzi može biti:

 • redovno,
 • podupiruće i
 • počasno.

Redovni član Udruge može biti fizička osoba:

 • koja ostvaruje prava iz mirovinskog osiguranja po osnovi smanjenja radne sposobnosti, i/ili tjelesnog oštećenja,
 • koja ostvaruje prava iz sustava socijalna skrbi po osnovi osobne invalidnine ili doplatka za tuđu pomoći i njegu,
 • koja ima status osiguranika osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem,
 • s priznatom ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti,
 • koja ima status osobe s invaliditetom, izuzev civilnih i vojnih invalida rata.

Podupirući član Udruge može biti osoba koja svojim radom, znanjem, stručnošću i sposobnostima može i želi pridonijeti unapređivanju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ili pružiti drugi oblik pomoći članovima i Udruzi, kao i pravna osoba koja djeluje na ostvarivanju ciljeva Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti te maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge i mogu sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Punoljetne osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge u granicama svoje poslovne sposobnosti.

Maloljetne osobe koje su stekle poslovnu sposobnost prije punoljetnosti imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu izjavu o učlanjenju u Udrugu dok za maloljetnu osobu stariju od 14 godina daje pisanu suglasnost.

Počasni član Udruge može postati osoba koja je svojim djelovanjem dala osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Članak 16.

Udruga može imati počasnog predsjednika.

Počasni predsjednik može postati državljanin Republike Hrvatske koji je svojim djelovanjem dao osobit doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoju djelatnosti Udruge.

Fizička osoba počasni član i počasni predsjednik mogu sudjelovati u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Članu Udruge izdaje se članska knjižica.

Udruga je dužna, na prikladan način, voditi Registar članova koji obvezno sadrži ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj, datum rođenja odnosno osnivanja, registarski broj, kategoriju članstva, datum pristupanja Udruzi i datum prestanka članstva u Udruzi.

Članak 18.

Status redovnog i podupirućeg člana u Udruzi stječe se temeljem ispunjenja uvjeta iz članka 15. ovog Statuta i uplaćene članarine.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Udruge donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Članak 19.

Član Udruge s podmirenom članarinom za tekuću godinu i počasni član ima pravo:

 • posredno i neposredno sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge;
 • djelovati na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana;
 • predlagati, birati i biti biran u tijela Udruge;
 • biti obaviješten o radu Udruge i aktivnostima koje Udruga organizira.

Redovni član ima pravo koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi.

Podupirući član ima ograničena prava koristiti druga prava koja proizlaze iz članstva u Udruzi, sukladno načelu solidarnosti spram invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Članak 20.

Član Udruge obvezan i odgovoran je:                 

 • djelovati u skladu s ciljevima Udruge;
 • štititi i promicati ugled Udruge;
 • sudjelovati u akcijama;
 • plaćati članarinu (izuzev počasnih članova);
 • poštivati Statut, Etički kodeks i druge akte Udruge.

Član Udruge s podmirenom članarinom za tekuću godinu obvezan je i odgovoran sudjelovati u radu tijela i ustrojstvenih oblika Udruge čijih je član.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 • smrću ili prestankom postojanja člana;
 • izjavom člana Udruge o istupanju iz članstva;
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja godišnje članarine za najmanje dvije prethodne godine;
 • isključenjem iz članstva.

Na temelju pisanog zahtjeva za ponovnim prijemom u članstvo osobe koja je isključena iz Udruge, odluku donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj sljedećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 22.

Ako prekrši odredbe Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih općih akata Udruge odnosno ako postupa suprotno odlukama tijela Udruge ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njezinim članovima, član Udruge može biti pisano opomenut ili isključen iz članstva.

Uz pisanu opomenu iz stavka 1. ovog članka Sud časti može izreći i mjeru zabrane sudjelovanja na svim ili nekim aktivnostima u organizaciji Udruge (klupske aktivnosti, izleti, ljetovanje i slično) u trajanju od mjesec dana do jedne godine.

Pisana opomena se javno objavljuje isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči Udruge.

Pisana opomena prestaje važiti istekom jedne godine od dana kada je postala konačna, a pod uvjetom da članu u tom roku nije izrečena nova pisana opomena.

Na odluku Suda časti o opomeni ili isključenju može se uložiti žalba u roku 15 dana od dostave odluke.

Pisana žalba se podnosi Upravnom odboru putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj sljedećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Do donošenja konačne odluke, član ne može sudjelovati u radu tijela Udruge.

Članak 23.

Danom prestanka članstva, prestaju sva prava i dužnosti u Udruzi.


IV. TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik;
 • Nadzorni odbor;
 • Sud časti.

Mandat članova izabranih u neko od tijela Udruge i mandat dopredsjednika traju četiri godine te prestaju istekom ovog roka. Članovi izbarani u tijela Udruge imaju mogućnost ponovnog izbora.

Član Skupštine, izuzev predsjednika, može biti izabran za člana samo još jednog tijela Udruge.

Predsjednik Udruge, član Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može biti samo poslovno sposobna punoljetna osoba.

Osobe izabrane u tijela Udruge moraju se nedvosmisleno izjasniti prihvaćaju li izbor, a u protivnom se postupak izbora ponavlja, u kom slučaju se te osobe više ne mogu predlagati za kandidate u istom mandatnom razdoblju. Ako član nekog od tijela Udruge, bez opravdanog razloga, izostane s tri uzastopne sjednice tijela čiji je član, bit će opozvan s pozicije člana toga tijela.

Ako se prije isteka mandata, iz bilo kojeg razloga, broj članova Skupštine smanji ispod 2/3 (dvije trećine) utvrđenog broja članova, Upravni odbor će Skupštini predložiti nove kandidate za članove Skupštine do isteka mandata te Skupštine. O tom će prijedlogu Skupština odlučiti na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora (izuzev predsjednika Upravnog odbora), Nadzornog odbora ili Suda časti iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti do isteka mandata tog tijela. O tom prijedlogu Skupština će odlučiti na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Ako mandat predsjednika Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Upravni odbor će predložiti novog kandidata za predsjednika iz redova Skupštine te pozvati članove da, sukladno Statutu, predlože novog predsjednika. U tom slučaju sjednicu Upravnog odbora saziva dopredsjednik Udruge.

Prilikom izbora u kolektivna tijela Udruge treba se nastojati osigurati ravnomjernu regionalnu i ustrojstvenu zastupljenost članova te ravnomjernu zastupljenost oba spola.

Članak 25.

Osobi izabranoj u neko od tijela Udruge mandat može prestati i prije određenog roka u slučaju:

 • smrti,
 • ostavke,
 • isključenja ili
 • opoziva.

Osoba izabrana u neko od tijela Udruge može biti opozvana ako zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom, drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Postupak za opoziv predsjednika odnosno člana nekog tijela Udruge, pokreće i vodi Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje.

Prijedlog za opoziv članova Skupštine mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv predsjednika mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika i pojedinog člana Upravnog odbora mogu podnijeti Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova Nadzornog odbora mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova Suda časti mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odnosno tijelo koje je izabralo određenu osobu, donosi odluku o opozivu.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela, mandat traje do isteka mandata ostalih članova tog tijela.

Razlog opoziva može biti i prestanak članstva u Udruzi.

Članak 26.

U radu tijela Udruge primjenjuju se principi:

 • odgovornosti,
 • moralnosti,
 • javnosti rada,
 • demokratskog zastupanja, očitovanja volje i ravnopravnosti svih predstavnika u tijelima Udruge.

 

1.   Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupština za mandatno razdoblje broji od 0,4% do 0,5% aktivnih članova u godini koja prethodi izborima. Broj članova u pojedinom sazivu Skupštine utvrđuje Skupština na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici na prijedlog Upravnog odbora.

Svaki član Skupštine ima jednako pravo glasa na sjednicama Skupštine.

Članak 28.

Kandidate za članove Skupštine predlaže Upravni odbor na temelju prijedloga članova Udruge.

Upravni odbor dužan je postupak isticanja i utvrđivanja kandidata za sastav nove Skupštine pokrenuti najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog sastava Skupštine.

Članak 29.

Kandidati za članove Skupštine koje predloži Upravni odbor sastaju se na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine.

Skupština o prijedlogu Upravnog odbora za sastav Skupštine glasa na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici.

Predloženi kandidati za članove Skupštine, izabrani na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine, postaju članovi Skupštine za to mandatno razdoblje.

Članak 30.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku djelovanja Udruge;
 • utvrđuje programske zadatke i aktivnosti za mandatno razdoblje;
 • usvaja Statut Udruge te njegove izmjene ili dopune;
 • usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
 • usvaja Etički kodeks;
 • bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenike Nadzornog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenike Suda časti;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu te financijsko izvješće i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja organizacija te o razdruživanju iz njih;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama. Po potrebi, sjednica Skupštine Udruge može se održati i na daljinu odnosno elektroničkim putem.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, to čini dopredsjednik, a u slučaju spriječenosti dopredsjednika, to čini voditelj Stručne službe.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine te pisane materijale i naznaku da se sjednica Skupštine održava na daljinu.

Sjednica Skupštine saziva se, u pravilu, najmanje 15 dana prije njezinog održavanja, a kad je na dnevnom redu donošenje Statuta te njegove izmjene ili dopune, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 32.

Upravni odbor dužan je donijeti odluku o sazivanju sjednice Skupštine na zahtjev Nadzornog odbora odnosno ako to pisanim putem, uz navođenje svrhe i razloga sazivanja sjednice Skupštine, zatraži najmanje 50 članova Udruge s vlastoručnim potpisima članova i registarskim brojevima važećih članskih knjižica.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne sazove sjednica Skupštine u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati sami predlagači pri čemu su dužni predložiti dnevni red sjednice Skupštine.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 34.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti.

Izbornom sjednicom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuju ga zapisničar, jedan supotpisnik i predsjedatelj sjednice Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Članak 35.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine prisutnih na sjednici.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Skupština odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine o donošenju Statuta te njegovim izmjenama ili dopunama, o statusnim promjenama, izboru dopredsjednika i članova tijela Udruge te o prestanku rada Udruge.

Skupština odluke donosi u pravilu javnim izjašnjavanjem, ali može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njezinog djelokruga članovi izjašnjavaju tajno.

 

2. Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova. Član Upravnog odbora može biti samo redovni član Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Upravnog odbora po položaju, a 5 (pet) članova Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine, na prijedlog predsjednika.

Predsjednik je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
 • odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezine sjednice;
 • predlaže kandidata za predsjednika Udruge;
 • uz predsjednika, imenuje druge osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;
 • imenuje i opoziva voditelja Stručne službe Udruge;
 • donosi akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština;
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine;
 • donosi prijedlog izvješća o svom radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • utvrđuje prijedlog financijskih izvješća i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi prijedlog plana i programa rada te financijskog plana za sljedeću godinu;
 • određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne;
 • odlučuje o stjecanju i uporabi imovine te upravlja imovinom Udruge;
 • odlučuje o obavljanju stručnih poslova za Udrugu i o organizaciji Stručne službe Udruge;
 • odlučuje o naknadama za povremeni rad po ugovoru te nagradama za rad u tijelima Udruge;
 • odlučuje o prigovorima na odluku predsjednika o suspenziji radnika s dužnosti i drugim odlukama o pravima radnika iz radnog odnosa;
 • odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge s domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o žalbama na odluke Suda časti;
 • donosi odluku o osnivanju, zadacima i sastavu svojih stalnih i povremenih tijela;
 • bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čijih je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;
 • odlučuje o pripremi i organizaciji radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom, o izradi analiza i stručnih informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života osoba s invaliditetom;
 • odlučuje o dodjeli nagrada i zahvalnica članovima te drugim fizičkim i pravnim osobama zaslužnima za postignuća Udruge i za promicanje skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • odlučuje o osnivanju odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge te utvrđuje zadatke i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika koji se osniva te osobe odnosno tijela koje će upravljati radom tog ustrojstvenog oblika;
 • odlučuje o prijemu u počasno članstvo te o imenovanju počasnog predsjednika;
 • odlučuje o žalbama iz nadležnosti Udruge;
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge;
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima te iznosi državnim organima stavove i prijedloge Udruge za učinkovitiju promjenu i provedbu zakonodavstva na ovim područjima;
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge te obavlja i druge poslove koji se odnose na djelovanje Udruge.

Za svoj je rad Upravni odbor odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad Skupštini i predsjedniku.

Članak 37.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 3 (tri) puta godišnje.

O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova putem telefona, telefaxa, e-pošte ili na drugi prikladan način. O takvom glasovanju sastavlja se poseban zapisnik i podnosi se na usvajanje na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno od stavka 3. ovog članka, Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o donošenju općih akata iz svoje nadležnosti te o davanju odobrenja predsjedniku za raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Udruge te o zaključenju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kuna.

Članak 38.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira i opoziva Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prijedlog kandidata za izbor predsjednika daje Upravni odbor ili najmanje 15 članova Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 60 dana prije sljedeće izborne sjednice Skupštine.

Članak 39.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te koordinira pripremu njihovih sjednica;
 • predlaže kandidata za dopredsjednika;
 • predlaže kandidate za članove Upravnog odbora;
 • predlaže kandidate za članove i zamjenike Nadzornog odbora;
 • predlaže kandidate za članove i zamjenike Suda časti;
 • saziva konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora i Suda časti;
 • brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te se brine o provedbi utvrđenih ciljeva Udruge;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • sklapa pravne poslove o kupnji i prodaji osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara te druge pravne poslove čija vrijednosti ne premašuje iznos od 50.000,00 kuna, s tim da je obvezan, o svim pravnim poslovima čija vrijednost premašuje iznos od 30.000,00 kn, obavijestiti Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici;
 • potpisuje akte tijela Udruge i poslovne dokumente Udruge;
 • je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Udruge;
 • između sjednica Skupštine i Upravnog odbora vodi poslove Udruge sukladno njihovim odlukama i donosi odluke o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članove Udruge;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • osigurava javnost rada Udruge te, zajedno s voditeljem Stručne službe, organizira pripremu materijala za sjednice Upravnog odbora i radnih tijela;
 • određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim događanjima od interesa za Udrugu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora.

Radi izvršenja svojih obaveza i zadataka predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovarajućih stručnjaka i javnih radnika, sklapati ugovore o izvršenju određenih poslova i zadataka te imenovati članove tematskih savjeta.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 40.

Udruga može imati dopredsjednika.

Dopredsjednika bira i opoziva Skupština na prijedlog predsjednika, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

3. Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i 2 (dva) zamjenika.

Članove i zamjenike člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika.

Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje Udruge te pratiti zakonitost rada Udruge.

O svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

Upravni odbor, predsjednik i Sud časti dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi njihova rada.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 43.

Član Udruge ili druga zainteresirana fizička ili pravna osoba koja smatra da je Udruga povrijedila zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor je dužan razmotriti upozorenje, odnosno postupiti po pisanom zahtjevu u roku od 15 dana od dostave upozorenja.

 

4. Sud časti

Članak 44.

Sud časti ima 3 (tri) člana i 2 (dva) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Suda časti bira Skupština na prijedlog predsjednika.

Sud časti pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Sud časti bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Suda časti i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Udruge.

Članak 45.

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo Udruge koje postupa i donosi odluke sukladno odredbi članka 21. stavak 2., članka 22. i 59. ovog Statuta.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv pojedinog člana Udruge, Sudu časti može uputiti predsjednik ili barem 5 (pet) redovnih članova Udruge.

Prije donošenja odluke Sud časti može pozvati strane u postupku da se pismeno ili
usmeno izjasne o prijedlogu za pokretanje postupka te može saslušati i druge osobe u cilju utvrđivanja bitnih činjenica.

Sud časti o svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.


V. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGE

Članak 46.

Stručne, organizacijske, administrativne, tehničke, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja Stručna služba.

Rad Stručne službe uređuje se posebnim aktom.

Upravni odbor utvrđuje uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za obavljanje stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju profesionalno.

Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

Voditelja Stručne službe Udruge imenuje Upravni odbor, a njegov izbor traje do opoziva.

Voditelj Stručne službe obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • zajedno s predsjednikom, predlaže i odgovoran je za izvršenje programa rada i financijskog plana Udruge;
 • rukovodi radom Stručne službe;
 • provodi odluke, zaključke i druge akte tijela Udruge;
 • zajedno s predsjednikom, odgovoran je za pripremu sjednica tijela Udruge;
 • predlaže, a Upravni odbor donosi, opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj Stručne službe, radni odnosi, plaće i druga pitanja u svezi s poslovima i radnim zadacima;
 • sudjeluje po položaju u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja;
 • obavlja i druge poslove određene odlukom Skupštine ili Upravnog odbora u skladu s ovim Statutom i općim aktima Udruge;
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku.

Članak 47.

Obavljanje poslova koje ne može ili nije ekonomično da obavlja Stručna služba, predsjednik, ugovorom, može povjeriti trećim osobama.

 


 

VI. SREDSTVA I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja Udruga stekne uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova i/ili iz domaćih i inozemnih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Za ostvarivanje ciljeva te realizaciju programa i projekata, Udruga ostvaruje sredstva:

 • od članarina;
 • obavljanjem djelatnosti Udruge;
 • od prihoda koje ostvari trgovačko društvo čije je Udruga osnivač;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • dotacijama iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave;
 • od fondova, fondacija i zaklada;
 • od sredstava dobivenih od domaćih i inozemnih organizacija i pojedinaca;
 • obavljanjem dopuštenih djelatnosti;
 • iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Imovinu Udruga može stjecati samo u skladu sa zakonom.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ta se sredstva mogu koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje onih djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Udruga može osnivati trgovačka društva čiju će dobit koristiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 51.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, članovi Udruge, zaposlenici Udruge i volonteri, za štetu učinjenu u Udruzi, odgovaraju u skladu s općim propisima o odgovornosti za štetu.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i članovi Udruge, za štetu Udruge učinjenu prema trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 52.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.


VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 53.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti Udruge moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta, a Statut mora biti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

Članak 54.

Za donošenje Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta, potrebno je, na prijedlog Upravnog odbora, provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.

Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta, priprema Upravni odbor i podnosi Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za donošenja Statuta.

Tumačenje ovoga Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 55.

Pojedina pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor.

Članak 56.

Unutarnja organizacija i ustrojstveni oblici Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, bit će uređena općim aktima koje donose tijela Udruge određena ovim Statutom.


VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Udruge ili njezinih članova, a štetilo bi njihovom ugledu ili ugledu Udruge.

Upravni odbor određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi, volonteri i zaposlenici Udruge koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.


IX. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 58.

Članovima Udruge mogu se za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge dodijeliti zahvalnice, priznanja i nagrade.

Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarivanju ciljeva Udruge mogu se dodijeliti zahvalnice, priznanja ili nagrade.

Odluku o dodjeli zahvalnica, priznanja i nagrada donosi Upravni odbor.


X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 59.

U slučaju spornih odnosa među članovima ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja vezana uz Udrugu odnosno članstva u Udruzi, postupak se može pokrenuti na zahtjev pojedinog člana ili nekog tijela Udruge.

Sporne odnose među članovima odnosno sukob interesa rješava Sud časti.

Sud časti može o sporu i sukobu interesa odlučiti i po načelu pravičnosti.

Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti. Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj sljedećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna. 

Ako je stranka u sporu član Suda časti ili Upravnog odbora, sporove i sukobe interesa rješava Skupština.


XI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 60.

Udruga prestaje djelovati:

 • temeljem odluke Skupštine i
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odlukom Skupštine o prestanku djelovanja Udruge određuje se kojoj će udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve pripasti imovina Udruge po prestanku postojanja Udruge, o čemu će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.

Članak 61.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske.


XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge invalida rada Zagreba donesen na Skupštini dana 22. travnja 2015. godine.

Članak 63.

Statut potpisuje predsjednik.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge i mrežnim stranicama Udruge.

 

U Zagrebu, 10. prosinca 2020. godine

Predsjednica:

Nada Vorkapić

Statut

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok