Statut 2020. - Tijela Udruge

Indeks Članka

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik;
 • Nadzorni odbor;
 • Sud časti.

Mandat članova izabranih u neko od tijela Udruge i mandat dopredsjednika traju četiri godine te prestaju istekom ovog roka. Članovi izbarani u tijela Udruge imaju mogućnost ponovnog izbora.

Član Skupštine, izuzev predsjednika, može biti izabran za člana samo još jednog tijela Udruge.

Predsjednik Udruge, član Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može biti samo poslovno sposobna punoljetna osoba.

Osobe izabrane u tijela Udruge moraju se nedvosmisleno izjasniti prihvaćaju li izbor, a u protivnom se postupak izbora ponavlja, u kom slučaju se te osobe više ne mogu predlagati za kandidate u istom mandatnom razdoblju. Ako član nekog od tijela Udruge, bez opravdanog razloga, izostane s tri uzastopne sjednice tijela čiji je član, bit će opozvan s pozicije člana toga tijela.

Ako se prije isteka mandata, iz bilo kojeg razloga, broj članova Skupštine smanji ispod 2/3 (dvije trećine) utvrđenog broja članova, Upravni odbor će Skupštini predložiti nove kandidate za članove Skupštine do isteka mandata te Skupštine. O tom će prijedlogu Skupština odlučiti na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora (izuzev predsjednika Upravnog odbora), Nadzornog odbora ili Suda časti iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti do isteka mandata tog tijela. O tom prijedlogu Skupština će odlučiti na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Ako mandat predsjednika Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka mandata, Upravni odbor će predložiti novog kandidata za predsjednika iz redova Skupštine te pozvati članove da, sukladno Statutu, predlože novog predsjednika. U tom slučaju sjednicu Upravnog odbora saziva dopredsjednik Udruge.

Prilikom izbora u kolektivna tijela Udruge treba se nastojati osigurati ravnomjernu regionalnu i ustrojstvenu zastupljenost članova te ravnomjernu zastupljenost oba spola.

Članak 25.

Osobi izabranoj u neko od tijela Udruge mandat može prestati i prije određenog roka u slučaju:

 • smrti,
 • ostavke,
 • isključenja ili
 • opoziva.

Osoba izabrana u neko od tijela Udruge može biti opozvana ako zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom, drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Postupak za opoziv predsjednika odnosno člana nekog tijela Udruge, pokreće i vodi Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje.

Prijedlog za opoziv članova Skupštine mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv predsjednika mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika i pojedinog člana Upravnog odbora mogu podnijeti Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova Nadzornog odbora mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog za opoziv članova Suda časti mogu podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odnosno tijelo koje je izabralo određenu osobu, donosi odluku o opozivu.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela, mandat traje do isteka mandata ostalih članova tog tijela.

Razlog opoziva može biti i prestanak članstva u Udruzi.

Članak 26.

U radu tijela Udruge primjenjuju se principi:

 • odgovornosti,
 • moralnosti,
 • javnosti rada,
 • demokratskog zastupanja, očitovanja volje i ravnopravnosti svih predstavnika u tijelima Udruge.

 

1.   Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupština za mandatno razdoblje broji od 0,4% do 0,5% aktivnih članova u godini koja prethodi izborima. Broj članova u pojedinom sazivu Skupštine utvrđuje Skupština na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici na prijedlog Upravnog odbora.

Svaki član Skupštine ima jednako pravo glasa na sjednicama Skupštine.

Članak 28.

Kandidate za članove Skupštine predlaže Upravni odbor na temelju prijedloga članova Udruge.

Upravni odbor dužan je postupak isticanja i utvrđivanja kandidata za sastav nove Skupštine pokrenuti najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog sastava Skupštine.

Članak 29.

Kandidati za članove Skupštine koje predloži Upravni odbor sastaju se na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine.

Skupština o prijedlogu Upravnog odbora za sastav Skupštine glasa na svojoj izbornoj i konstituirajućoj sjednici.

Predloženi kandidati za članove Skupštine, izabrani na izbornoj i konstituirajućoj sjednici Skupštine, postaju članovi Skupštine za to mandatno razdoblje.

Članak 30.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku djelovanja Udruge;
 • utvrđuje programske zadatke i aktivnosti za mandatno razdoblje;
 • usvaja Statut Udruge te njegove izmjene ili dopune;
 • usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
 • usvaja Etički kodeks;
 • bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenike Nadzornog odbora;
 • bira i opoziva članove i zamjenike Suda časti;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu te financijsko izvješće i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja organizacija te o razdruživanju iz njih;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama. Po potrebi, sjednica Skupštine Udruge može se održati i na daljinu odnosno elektroničkim putem.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, to čini dopredsjednik, a u slučaju spriječenosti dopredsjednika, to čini voditelj Stručne službe.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine te pisane materijale i naznaku da se sjednica Skupštine održava na daljinu.

Sjednica Skupštine saziva se, u pravilu, najmanje 15 dana prije njezinog održavanja, a kad je na dnevnom redu donošenje Statuta te njegove izmjene ili dopune, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 32.

Upravni odbor dužan je donijeti odluku o sazivanju sjednice Skupštine na zahtjev Nadzornog odbora odnosno ako to pisanim putem, uz navođenje svrhe i razloga sazivanja sjednice Skupštine, zatraži najmanje 50 članova Udruge s vlastoručnim potpisima članova i registarskim brojevima važećih članskih knjižica.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne sazove sjednica Skupštine u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati sami predlagači pri čemu su dužni predložiti dnevni red sjednice Skupštine.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 34.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti.

Izbornom sjednicom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuju ga zapisničar, jedan supotpisnik i predsjedatelj sjednice Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Članak 35.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine prisutnih na sjednici.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Skupština odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine o donošenju Statuta te njegovim izmjenama ili dopunama, o statusnim promjenama, izboru dopredsjednika i članova tijela Udruge te o prestanku rada Udruge.

Skupština odluke donosi u pravilu javnim izjašnjavanjem, ali može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njezinog djelokruga članovi izjašnjavaju tajno.

 

2. Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova. Član Upravnog odbora može biti samo redovni član Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Upravnog odbora po položaju, a 5 (pet) članova Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine, na prijedlog predsjednika.

Predsjednik je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
 • odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezine sjednice;
 • predlaže kandidata za predsjednika Udruge;
 • uz predsjednika, imenuje druge osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;
 • imenuje i opoziva voditelja Stručne službe Udruge;
 • donosi akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština;
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine;
 • donosi prijedlog izvješća o svom radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • utvrđuje prijedlog financijskih izvješća i izvješća o radu svih tijela Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi prijedlog plana i programa rada te financijskog plana za sljedeću godinu;
 • određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne;
 • odlučuje o stjecanju i uporabi imovine te upravlja imovinom Udruge;
 • odlučuje o obavljanju stručnih poslova za Udrugu i o organizaciji Stručne službe Udruge;
 • odlučuje o naknadama za povremeni rad po ugovoru te nagradama za rad u tijelima Udruge;
 • odlučuje o prigovorima na odluku predsjednika o suspenziji radnika s dužnosti i drugim odlukama o pravima radnika iz radnog odnosa;
 • odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge s domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o žalbama na odluke Suda časti;
 • donosi odluku o osnivanju, zadacima i sastavu svojih stalnih i povremenih tijela;
 • bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čijih je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;
 • odlučuje o pripremi i organizaciji radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom, o izradi analiza i stručnih informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života osoba s invaliditetom;
 • odlučuje o dodjeli nagrada i zahvalnica članovima te drugim fizičkim i pravnim osobama zaslužnima za postignuća Udruge i za promicanje skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • odlučuje o osnivanju odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge te utvrđuje zadatke i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika koji se osniva te osobe odnosno tijela koje će upravljati radom tog ustrojstvenog oblika;
 • odlučuje o prijemu u počasno članstvo te o imenovanju počasnog predsjednika;
 • odlučuje o žalbama iz nadležnosti Udruge;
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge;
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima te iznosi državnim organima stavove i prijedloge Udruge za učinkovitiju promjenu i provedbu zakonodavstva na ovim područjima;
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge te obavlja i druge poslove koji se odnose na djelovanje Udruge.

Za svoj je rad Upravni odbor odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad Skupštini i predsjedniku.

Članak 37.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 3 (tri) puta godišnje.

O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova putem telefona, telefaxa, e-pošte ili na drugi prikladan način. O takvom glasovanju sastavlja se poseban zapisnik i podnosi se na usvajanje na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno od stavka 3. ovog članka, Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o donošenju općih akata iz svoje nadležnosti te o davanju odobrenja predsjedniku za raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Udruge te o zaključenju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kuna.

Članak 38.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira i opoziva Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prijedlog kandidata za izbor predsjednika daje Upravni odbor ili najmanje 15 članova Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 60 dana prije sljedeće izborne sjednice Skupštine.

Članak 39.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te koordinira pripremu njihovih sjednica;
 • predlaže kandidata za dopredsjednika;
 • predlaže kandidate za članove Upravnog odbora;
 • predlaže kandidate za članove i zamjenike Nadzornog odbora;
 • predlaže kandidate za članove i zamjenike Suda časti;
 • saziva konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora i Suda časti;
 • brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te se brine o provedbi utvrđenih ciljeva Udruge;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • sklapa pravne poslove o kupnji i prodaji osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara te druge pravne poslove čija vrijednosti ne premašuje iznos od 50.000,00 kuna, s tim da je obvezan, o svim pravnim poslovima čija vrijednost premašuje iznos od 30.000,00 kn, obavijestiti Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici;
 • potpisuje akte tijela Udruge i poslovne dokumente Udruge;
 • je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Udruge;
 • između sjednica Skupštine i Upravnog odbora vodi poslove Udruge sukladno njihovim odlukama i donosi odluke o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članove Udruge;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • osigurava javnost rada Udruge te, zajedno s voditeljem Stručne službe, organizira pripremu materijala za sjednice Upravnog odbora i radnih tijela;
 • određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim događanjima od interesa za Udrugu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora.

Radi izvršenja svojih obaveza i zadataka predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovarajućih stručnjaka i javnih radnika, sklapati ugovore o izvršenju određenih poslova i zadataka te imenovati članove tematskih savjeta.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 40.

Udruga može imati dopredsjednika.

Dopredsjednika bira i opoziva Skupština na prijedlog predsjednika, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

3. Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i 2 (dva) zamjenika.

Članove i zamjenike člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika.

Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje Udruge te pratiti zakonitost rada Udruge.

O svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

Upravni odbor, predsjednik i Sud časti dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi njihova rada.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 43.

Član Udruge ili druga zainteresirana fizička ili pravna osoba koja smatra da je Udruga povrijedila zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor je dužan razmotriti upozorenje, odnosno postupiti po pisanom zahtjevu u roku od 15 dana od dostave upozorenja.

 

4. Sud časti

Članak 44.

Sud časti ima 3 (tri) člana i 2 (dva) zamjenika.

Članove i zamjenika člana Suda časti bira Skupština na prijedlog predsjednika.

Sud časti pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Sud časti bira predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik saziva sjednice Suda časti i rukovodi njegovim radom.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Udruge.

Članak 45.

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo Udruge koje postupa i donosi odluke sukladno odredbi članka 21. stavak 2., članka 22. i 59. ovog Statuta.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv pojedinog člana Udruge, Sudu časti može uputiti predsjednik ili barem 5 (pet) redovnih članova Udruge.

Prije donošenja odluke Sud časti može pozvati strane u postupku da se pismeno ili
usmeno izjasne o prijedlogu za pokretanje postupka te može saslušati i druge osobe u cilju utvrđivanja bitnih činjenica.

Sud časti o svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok